PRIVACY STATEMENT

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • Voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens
    Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Uw gegevens worden opgeslagen in een Electronisch Cliënten Systeem. Hier worden u alle bekende persoonsgegevens, gemaakte afspraken, ingevulde en nog in te vullen intake formulieren, behandelovereenkomst en facturen opgeslagen. Gemaakte rapportages kunnen, na aanvraag, aan u verstrekt worden.


PRIVACY NIEUWSBRIEF, EXTRA INFORMATIE, ONLINE ACADEMY EN SPECIALE ACTIE’S VIA E-MAIL (indien van toepassing)

Voor het ontvangen van de nieuwsbrief, extra informatie, of bijvoorbeeld een speciale actie heeft u impliciet toestemming gegeven om uw (voor)naam en e-mailadres te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief, extra informatie, en informatie van de speciale actie. U kunt zich te allen tijde afmelden door die via email te laten weten. Het mogelijk de opgeslagen gegevens in te zien. Als cliënt van Lars-Steendam is deze toestemming automatisch gegeven.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke (en bij cliënten, eventueel medische) gegevens
  • Voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens
Begin met chatten
Meer weten?
Hallo, hoe kan ik jou het beste helpen?