Algemene Voorwaarden

Om achteraf misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om voorafgaande aan een afspraak deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Aanvaarding

Het maken van een afspraak betekent dat u akkoord gaat met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn op alle diensten en leveringen van Intender van toepassing, zowel voor particulieren als bedrijven. Intender behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Intender staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 61977225.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen Intender en cliënt besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien, met de buitenwereld wordt gedeeld. De sessies kunnen worden opgenomen doormiddel van video- of geluidsopname, deze zijn voor eigen studie. Geen van deze opnamen zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt. Deze opname worden niet online opgeslagen, en na 5 jaar verwijderd uit het archief van Lars-Steendam Hypnotherapie.

 Artikel 3 Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak door de cliënt en via de mail bevestigd door Intender. Intender is gerechtigd aanmeldingen te weigeren. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de cliënt medegedeeld.

 Artikel 4. Annulering en afmeldingen

4.1. Het afmelden van een consult dient, door de cliënt of opdrachtgever, uiterlijk 48 uur van tevoren te geschieden. Indien binnen de gestelde 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zal de consultprijs worden doorberekend.
4.2. Intender behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familie of dierbaren, waardoor hij de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
4.3. Bij het niet komen op een consult zonder een afmelding wordt de consultprijs volledig doorberekend.

 Artikel 5 Prijzen

5.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.
5.2. De kosten van een opdracht wordt door Intender via de mail bevestigd.
5.3. Intender kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 Artikel 6 Betalingen

Betaling geschiedt bij voorkeur via contante betaling. Pinnen is mogelijk. De factuur krijgt na afronding van de opdracht, of maandelijks bij langlopende opdrachten via de mail.

 Artikel 7 Geen medische diensten

Intender is geen arts, psychiater, psycholoog of fysiotherapeut. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor, of verminder geneesmiddelen en lever geen medische diensten of fysiotherapeutische adviezen. 

  Artikel 9 Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden op te nemen. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, stoelmassage is een samenwerking tussen de klant en de masseur. Ook al doen wij ons werk correct en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

 Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Intender zal de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft uitsluitend een inspanningsverplichting.
10.2. Intender is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van grove verwijtbare tekortkomingen.
10.3. Indien Intender aansprakelijk mocht zijn voor grove verwijtbare schade, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4. Intender is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van het consult bij de cliënt aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening.
10.5. Intender kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.
10.6 Intender is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Intender tegen alle aanspraken van derden ter zake.

 Artikel 11. Toepassing recht en geschillen

11.1. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze algemene voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.
11.2. Wanneer Intender en opdrachtgever niet in staat zijn om meningsverschillen in redelijkheid en gezamenlijkheid op te lossen, dan wordt het meningsverschil ter bemiddeling voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11.3. Intender is aangesloten bij de SoloPartners en voldoet daarmee aan de voorschriften uit de wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). 

Begin met chatten
Meer weten?
Hallo, hoe kan ik jou het beste helpen?